Blogga!

Litteratur som jag läser eller har läst. (Om texten är blåmarkerad har jag sammanfattat eller kommenterat texten och den är då klickbar. Ursprungstexterna finns också länkade i högerspalten under rubriken: Litteratur)

Forskning inom det specialpedagogiska området - en kunskapsöversikt.  I.Emanuelsson (vilken fantastisk föreläsare!)              Uppdaterad 3 sept-09

Uppfattningar om specialpedagogiska insatser- aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv.             Groth                           Uppdaterad 17 sept-09

För den jag är. Om utbildning och    utvecklingsstörning.       Uppdaterad 25 sept-09  (Mycket intressant och tankeväckande text!)

Tankens krökning tillbaka mot sig själv                     Mikael Alexandersson             Uppdaterad 2 okt-09

Teori om redskap             Jörgen Dimenäs  Uppdaterad 26 sept-09

Vad är kunskap                   Bernt Gustavsson         Uppdatering pågår...9 nov-09

Pedagogiskt dilemma. Specialundervisning.         Peder Haug                               Uppdaterad 13 okt-09

Perspektiv på specialpedagogik              Claes Nilholm                           Uppdaterad 16 okt-09

 

 

 

 

 

Plugga till speciallärare, 2009-2012

Termin 1  Termin 2  Termin 3  Termin 4

Sedan 1 september 2009 pluggar jag till speciallärare på Göteborgs Universitet genom "Lärarlyftet". Det innebär för min del att jag ska vara ledig 50% från min tjänst på Tullengymnasiet i Borås. Jag kommer att arbeta på min skola hela måndagar och tisdagar samt torsdagar fram till 12.30.

Jag har länge funderat på att läsa till specialpedagog, men känt att det är inte riktigt det som jag vill. När nu chansen kom att läsa till speciallärare kändes det helt riktigt, för det är ju eleverna som jag först och främst vill arbeta med.

Nu är det så dags att sätta sig i skolbänken igen. Jag tänker dokumentera min utbildning här på min hemsida för jag tycker det är så tråkigt att samla en massa anteckningar i pärmar. Visst är det väl fler än jag som efter ett antal år hittar pärmar som värmer bokhyllan, bläddrar i dem och sedan kastar dem? Jag tänker för min del ändra på det - samtidigt kanske någon annan har nytta av det som jag skriver. Så välkommen till min hemsida och blogg och kom gärna med egna inlägg.

Ewa Ögren  hundochkatter@hotmail.com

Återstående kursdagar för höstterminen är:  17/11-18/11; 15/12-16/12; 12/1-13/1 (13/1 kursintroduktion i programmets andra kurs).

Kursdagar för vårterminen är 12-13/1 (i Kursportalen står det 13-14/1); 9-10/2; 16-17/3; 26-27/4;18-18/5 och 1-2/6.

 • Övrig information om utbildningen, kursplan och litteraturlista finns här.

Litteratur (det kommer mera!)uppdaterad 4/11-09 = läser/har läst

SPP100

Ahlberg, A (2007). Specialpedagogik - ett kunskapsområde i utveckling. I Nilholm, C & Björk-Åkesson, E (red). Reflektioner kring specialpedagogik - sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. Ladda ner här. Kommit till s. 10/116

Alexandersson (2007): Tankens krökning tillbaka mot sig själv. Ladda ner här.

Berg, G (2003). Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. (s. 11176) Lund: Studentlitteratur. 165 s.

Berg. G. Upptäcka  och erövra frirummet - skolutveckling ett eget ansvar.  ( En kanske lite mer lättläst variant än ovan.  Ur "Skolutvecklingens många ansikten". Myndigheten för skolutveckling.) Ladda ner här.

Dahlberg, G, Moss, P & Pence, A (2003). Från kvalitet till meningsskapande. Postmoderna perspektiv - exemplet förskolan. Läs kapitel 3-4. (Läses i mån av tid).

Dimenäs, Jörgen: Teori som redskap.

Emanuelsson , I, Persson, B & Rosenqvist, J (2001). Forskning inom det specialpedagogiska området - en kunskapsöversikt. Ladda ner här.

Emanuelsson, I. (2006). Skolans kontrollregin- ett kontraproduktivt system för styrning: Betyget godkänd i en obligatorisk skola för alla.

Groth, D (2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser- aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv. Ladda ner här.

Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Skolverket. Stockholm: Fritzes. Ladda ner här.

Haug, Peder: Pedagogiskt dilemma. Specialundervisning. Ladda ner här.

Heimdahl Mattson, Eva (2006). Mot en inkluderande skola? Ladda ner här.

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008). Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och normalitet i den svenska skolan. (s. 955). Stockholm: Norstedts Akademiska FörlagOBS! Denna bok läses också i SPP 200.

Johannison (2007): "Själen är kroppens fängelse". Pedagogiska magasinet. Ladda ner här.

Liedman, SvenErik (1998). Mellan det triviala och det outsägliga. Blad ur humanioras och samhällsvetenskapernas historia. Göteborg: Daidalos. 162 s,

Nilholm, Claes (2003). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 105 s.

Nilholm, Claes (2006). Inkludering av elever "i behov av särskilt stöd" – vad betyder det och vad vet vi? Ladda ner här

Nilholm, C & BjörkÅkesson, Eva (red) (2007). Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna.  716 samt två valfria artiklar. Ladda ner här.

Skolverket (2005). Handikapp i skolan. Det offentliga skolväsendets möte med funktionshindfolkskolan till nutid. Rapp. 270. Stockholm: Fritzes. Ladda ner här.

SOU 2003:35. För den jag är. Om utbildning och utvecklingsstörning. Delbetänkande av Carlbeckkommittén. Kap. 14, 9, 13. Stockholm: Regeringskansliet. Del 1: Ladda ner här . Del 2: Ladda ner här

Stigendal, Mikael (2004). Framgångsalternativ. Mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap. Kapitel 13 (s 1190). Lund: Studentlitteratur.

Selander, S: Kobran, nallen och majjen.Ladda ner här.

Säljös (2003): "Om lärandet och tidsandan". (Jag har komprimerat  den.Ursprunglig text finns i "Kobran...") Ladda ner här.

Valbar litteratur:

Gustafsson, JanErik & Myrberg, Eva (2002). Ekonomiska resursers betydelse för resultat en kunskapsöversikt. s 92121. Skolverket. Liber Distribution. Ladda ner här 

Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Skolverket. Stockholm:  Ladda ner här.

Vetenskapliga metodböcker:

Stukát, S(2005): Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.

Jarrick, A&Josephson,O (1998): Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter.

Kursstart SPP 100

Speciallärarexamen (SFS 2008:132)

Specialpedagogexamen (SFS 2007:638)Kursplan                                                                                                            Schema                                                                                              Kursanslagstavlan                                                                                          

Fronter

Tisdag den 29/9-09 kl. 9.00-12.00 i MH-salen

Föreläsare: Eva Hjörne / lärandeteorier

Litteratur:

 • Groth, D (2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser- aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv.             Ladda ner här.

Thinking together 

Mediering

 

Tisdag den 29/9-09 kl. 13.00-16.00 i BE036

Föreläsning: Marie Heimersson

 • Litteratur: Handikapp i skolan. Det offentliga skolväsendets möte med funktionshinder från folkskolan till nutid.                     Ladda ner här.

”Vi är en del av vår tids förhållanden, och skapade av vårt samhälle och vår kultur. Oavsett var man står, så står man någonstans. Det finns ingen privilegierad utsiktspunkt från vilken världen framträder” ren” från utgångspunkter, försanthållande, fördomar och så vidare. Det vi kan göra är att studera kunskapers sociala och historiska sammanhang,        och förhålla oss reflekterande till dem – och våra egna kunskapsintressen. (Börjesson, Mats, 1997: Om skolbarns olikheter)

Mina anteckningar från föreläsningen.

Onsdag den 30/9-09

Kl.9.00-12.00 i MH-salen

Föreläsning Ann Ahlberg

Litteratur:

 • Ahlberg, A (2007). Specialpedagogik - ett kunskapsområde i utveckling. I Nilholm, C & Björk-Åkesson, E (red). Reflektioner kring specialpedagogik - sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna.                       Ladda ner här.
 • Ahlberg, A Specialpedagogik igår, idag och i morgon.                                                                                           Ladda ner här.
 • Dahlberg, G, Moss, P & Pence, A (2003). Från kvalitet till meningsskapande. Postmoderna perspektiv - exemplet förskolan.   Läs kapitel 3-4. (Läses i mån av tid).
 • Groth, D (2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser- aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv. Ladda ner här.
 • Nilholm, Claes (2003). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 105 s.

Mina anteckningar från föreläsningen

 

Kl. 13.00.14.20 i BE036

Föreläsning: Marianne Håkansson

Mina anteckningar från föreläsningen

Lite blandat:

v.42 Senast den 18/10. Då ska grupp 3 ha kommenterat Groth och Nilholm (2003) på Fronter Diskussionsforum.

Tisdag 27/10

 • Sista inlämning av examinationsuppgift 1.

Kl. 9.00-12.00 Egna seminarier av inlämningsuppgift 1. Sal B3333 gr.3

Kl. 13.00-16.00 i sal BE036.

Föreläsning Ann-Charlotte Lindgren: "Lärandeteorier och specialpedagogisk verksamhet"

Mina anteckningar från föreläsningen

Litteratur:

  • Groth, D (2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser- aspekter ur elevers och speciallärares    perspektiv. Ladda ner här
  • Säljös (2003): "Om lärandet och tidsandan". (Jag har komprimerat  den. Ursprunglig text finns i "Kobran...")  Ladda ner här.

Onsdag den 28/10

Kl. 09.00-12.00 i sal BE036

Föreläsning: Alan Dyson: International perspective - inclusion and exclusion in special needs education

Litteratur:

 • Artiles & Dyson (2005) Ladda ner här.

Kl. 13.00-16.00 i sal BE036

Föreläsning samt introduktion till fältstudieuppgiften: Pija Ekström: Om styrning och ledning

Litteratur.

 • Berg, G (2003). Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. (s. 11176)       Lund: Studentlitteratur. 165 s. Har  köpt den via Kulturbutiken.se

 

17/11-18/11

Tisdag 17/11 kl. 09.00-10.45 i sal  A1338

Föreläsning Girma Berhanu/Lena Fridlund "Etnicitet och specialpedagogik".

 • Litteratur: Stigendal (2004) kap 2.Sernhede (2002)

 

 

Tisdag 17/11  kl. 11.15-12.30 i sal A1338

Föreläsning Inga-Lill Jakobsson/ Funktionshinder och specialpedagogik i samhället

 •  Ref litt Läroplaner, Socialstyrelsen (2003), Utr.dep. (2006), Svenska Unesco (2006)

 

Tisdagen den 17/11: Kl:13.30-16.00

Litteraturseminarium i tvärgrupp med lärare. Ett av kursens mål handlar om att ha kännedom om centrala aspekter i olika perspektiv, traditioner och föreställningar om lärande och kunskap. Vid seminariet ska vi ha med oss två frågeställningar inklusive skriftliga reflektioner kring dessa. Frågeställningarna ska utgå från relevant kurslitteratur och anknyta till det specialpedagogiska knskapsområdet (reflektionerna kan omfatta ca 1/2 A4-sida per frågeställning). De behöver inte lämnas in. Seminariet är dock en del i "muntliga presentationer som omfattas av bedömning" (kursplanen, punkt 7) och är alltså obligatorisk.

Litteratur: Säljös (2003) artikel i artikelsamlingen. Angivna sidor i Groth (2007) s. 1145, 6168, 157165, Gustavsson (2002). Liedman (1998), samt i den valbara litteraturen Phillips & Noltis (2004).

Tvärgrupper, klicka här 

Lärare och lokaler:

 • Grupp A: Ingrid Johansson B2 206
 • Grupp B: Marianne Lundgren B2 207
 • Grupp C: Eva Gannerud B3 306
 • Grupp D: Arja Kostiainen B3 307
 • Grupp E: Ingela Andreasson B2 218
 • Grupp F: Martin Harling B2 241

 

Onsdag den 18/11

Kl. 9.00-10.15 i sal BE036

Föreläsning Eva Gannerud: Genusperspektiv i skola och samhälle

Litteratur: Själen är kroppens fängelse. Klicka här

Mina anteckningar: Klicka här

Kl. 10.45-12.00 i sal BE036

Föreläsning Ingela Andreasson: Identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation.

Litteratur:Andreasson & Asp Onsjö (2009)

 

Kl. 13.00-16.30 i salarna B3333 och B3334

Gruppindelning för handledningstillfälle (ex.uppg. 2) kl. 13.00-15.40:

13.00-13.40                                        15.00-15.40 

gr 4  (Pija Ekström, B3 333)                   gr 2 (Pija Ekström, B3 333)

gr 6 (Jan-Åke Klasson, B3 334)               gr 5 (Jan-Åke Klasson, B3 334)

 

14.00-14.40 

gr 1  (Pija Ekström, B3 333)                   

gr 3 (Jan-Åke Klasson, B3 334)

Examinationsuppgift 2 mailas till tvärgruppen samt till examinator senast fredag den 11/12-09

Intervjua en företrädare för verksamheten (t.ex. politiker, verksamhetschef, områdeschef, rektor) för att därigenom söka svar på bl.a . "min" kommuns specialpedagogiska policy och organisation. Redovisas dels i form av ett dokument och dels i form av en muntlig presentation under ca. 20-25 minuter tisdagen den 15/12 i tvärgrupper..

Dokumentet ska innehålla en kortare resultatsammanfattning av pilot/förstudiekaraktär (ca 2 sidor). Här ska kort beskrivas vilken verksamhet som studerats samt vad som framkommit genom studier av (policy)dokument samt genom intervjun (dvs. presentera resultatet). Relatera även till teori/litteratur. Följande frågeområden bör behandlas i dokumentet:

 • Kommunens policy och organisationsformer för specialpedagogiska insatser.
 • Specialpedagogens/speciallärarens professionsfält och de insatser de ska utföra enligt ledningen (ta även upp hur man kan koppla samman resultatet från denna uppgift med resultetet från examinationsuppgift 1).

Forskningsetiska aspekter ska beaktas. Kort muntlig redovisning som beskriver:

 • kommunens policy och organisation av arbetet för "elever i behov av särskilt stöd", dvs en redogörelse av resultatet av intervjun och dokumenttexter.
 • Examinationen sker på den muntliga redovisningen.

15/12-16/12;

Hört och läst!

Film:Hamnade på särskola - var inte utvecklingsstörd! 

Aftonbladet 28/10-09: Rektor menar att dyslexi är ett uppfunnet handikapp!

Skolporten 4/11-09Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd

Skolporten 4/11-09Dyslexi på två språk: En multiple fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter

Skolporten 5/12-09Visualisera matematiken

 En föreläsning av Maria Andrée utifrån Roger Säljös bok"Lärande i praktiken", Lärarhögskolan i Stockholm, 13:e mars 2006:Sociokulturella perspektiv på lärande.

 

Mail to: ewa.ogren@edu.boras.se or hundochkatter@hotmail.com © 2009

www.hundochkatter.se