Marie Heimerssons föreläsning den 29 september 2009//Ewa Ögrens anteckningar – helt obearbetade.

Specialpedagogikens funktioner i ett historiskt perspektiv

”Vi är en del av vår tids förhållanden, och skapade av vårt samhälle och vår kultur. Oavsett var man står, så står man någonstans. Det finns ingen privilegierad utsiktspunkt från vilken världen framträder” ren” från utgångspunkter, försanthållande, fördomar och så vidare. Det vi kan göra är att studera kunskapers sociala och historiska sammanhang, och förhålla oss reflekterande till dem – och våra egna kunskapsintressen. (Börjesson, Mats, 1997: Om skolbarns olikheter)

Kunskap om specialpedagogikens historia:

Några årtal…

·         1842 – skolplikt för alla barn – första folkskolestadgan ( Läs: Ulla Bladinis bok).  Skolan gällde inte för alla barn – dvs. barn med funktionshinder som inte kunde ta sig till skolan.

Svensk skoltidning startades tidigt av folkskollärarna. Förslag kom att man borde inrätta särskilda klasser för dem som fattar långsamt. 1870-talet bildades sådana klasser där det fanns tillräckligt med sådana barn (första klasserna Norrköping). Hjälpklasser framtill slutet av 1970-talet.

·         1849 – skolplikt för döva

·         1896 – skolplikt för blinda (Tomteboda)

·         1943 – skolplikt för ”bildbart sinneslöa”

·         1962 – skolplikt för rörelsehindrade

·         1967 – Omsorgslagen (skolplikt för alla barn med utvecklingsstörning)

·         1985 – ansvaret för elever med utvecklingsstörning förs från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet

 

1800-talet

·         Differentiering

·         Minimikursen

·         Genom växelundervisning (monitörer, klasser)

·         1864 – ny stadga – frontalundervisning

·         Kvarsittning (slog igenom vid sekelskiftet)= att gå om ett går.

 

 

1905: första intelligenstestet skapas av fransmannen Alfred Binet. Ledde till differentiering. Ett instrument att på allvar skapa hjälpklasser.

 

 

 

 

 

Läroverk

Folkskola

Specialskola

(realskola/gy

 

 

 

 

 

1842                    Integrerat stadium              1915    Segregerat stadium              1975 Integrerat stadium

                                                                                                                                                          SIA

bottenskola

Visbykompromissen

 

Specialskolans framväxt

Utgångspunkter för specialskolan

 • Offentlig debatt om handikappsutbildning i Sverige under 1800-talet
 • Betoning av samhällsnyttan
 • Religionens betydelse som motiv (filantropi)

 

Handikappade upplevdes

 • Inte särbehandlade utan som en del av de fattiga under 1800-talet
 • Fattigvårdens uppkomst och differentiering

 

Dövundervisningen

 • 1700-talet- ”Försökt sätt att lära Dumbar (stum) läsa
 • Pär Aron Berg
 • 1809 – institutionen för blinda och dövstumma
 • 1812 – Manillaskolan
 • 1889 – obligatorisk undervisning

 

Blindundervisning

 • Gemensam undervisning av blinda och döva
 • 1878 – undervisningen delas upp
 • 1896 – obligatorisk blindundervisning

 

 

Undervisning av ”sinnesslöa”

 • Moraliska och ekonomiska motiv
 • Pionjär – Emanuella Carlbeck 1866
 • Föreningen för sinneslöa barns vård (FSBV) 1869

 

1905 – Binett

1944 – Obligatorisk skola för ”bildbart sinnesslö”.

1968 – Omsorgslagen