Schema SPP 200  Specialpedagogik – samverkan och individers utveckling.

Vårterminen 2010

 

Utveckling – förhållningssätt – etik

Inom detta moment studeras människans utveckling utifrån olika teoribildningar. Förhållningssätt, självkännedom och etik är centrala teman som problematiseras och bearbetas för att medvetandegöra hur vi bemöter människor, särskilt de med funktionsnedsättningar och i svårigheter.

 

On 13.1

900-1200         Kursintroduktion                                                                                 BE014

1300-1430      Yrkesetik i praktiken     Kennert Orlenius                                            BE014                  1500-1600      Samtal och etik              Kerstin Marsk                                                 BE014

1610-1710     Information om ny lärplattform (GUL)                                                A2119

 

To 14.1        

900-1200        Förhållningssätt/tänkande och dess pedagogiska konsekvenser        BE014

                        Ingrid Liljeroth                                                                  

1300-1600        Anknytningsteori – bemötande och förhållningssätt  Helena Pokka  BE014                                                      

                                                                                                                                                                               Obligatorisk litteratur

Evenshaug, Oddbjorn & Hallen, Dag (2001) Barn- och ungdomspsykologi. Lund: Stud.litt.

Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (1996) Vägval och växande – förhållningssätt, kunskap och specialpedagogik för yrkesverksamma hjälpare. Stockholm: Liber

 

 

Kommunikation – samspel – grupprocesser

I detta moment ingår gruppteorier, gruppens utvecklingsfaser, roller i gruppen, försvarsmekanismer och samspel. Vidare behandlas teorier om kommunikation och samtal, samt tillämpningsövningar. Olika begrepp såsom kommunikationsmönster/stilar, innehålls-  och relationsnivå, dysfunktionell kommunikation, samtalstekniker, samtalsledarrollen, återkoppling, aktivt lyssnande m.m. behandlas.

 

Ti 9.2

900-1200     Samtalsmetodik  I                                      Anna-Karin Schuller           AK2136

1300-1430   Intoduktion till fältstudieuppgift och metaanalys  Inger Berndtsson   AK2136

1430-1600   Arbete i gruppen           

 

On 10.2

900-1200     Samtalsmetodik II     Anna-Karin Schuller                                             AK 2136

1300-1600   Socio-emotionell problematik  Anna-karin Schuller                               AK 2136

                  

                                 Obligatorisk litteratur

Ahlberg, Anne (1999). På spaning efter en skola för alla. IPD- rapporter Nr. 1999:08 kap 6 (162-181)

Göteborg: Göteborgs universitet, IPD. Särtryck 20s. (Läsas av speciallärarna i kursen)

Engquist, Anders (19996). Om konsten att samtala. Kristianstad: Rabén Prisma

Kroksmark, Tomas & Åberg, Karin (red.) (2007) Handledning i pedagogiskt arbete. Kap. 1, 2, 9, 10.

Lund: Studentlitteratur. (Läses av specialpedagoger i kursen)

Svedberg, Lars (2007). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Kap 1-4

Lund: Studentlitteratur.

 

Funktionsnedsättning – samverkan – elevhälsa

Inom detta moment problematiseras vad det innebär att utvecklas och leva med funktionsnedsättning. Interaktionen mellan individens förutsättningar och förutsättningar i miljön fokuseras. Funktionsnedsättningar och vad dessa får för pedagogiska konsekvenser för lärande och för utformningen av undervisningen belyses. Dessutom diskuteras betydelsen av att kunna samverka med föräldrar, företrädare för andra professioner och myndigheter för att skapa goda lärandemiljöer.

 

Ti 16.3

900-1200           Utbildning, undervisning och utvecklingsstörning Ulla Alexandersson AK 2136

1300-1600   Utvecklingsstörning i ett livsperspektiv     Kerstin Marsk                        AK 2136

On 17.3

900-1130       Elevhälsan och det multiprofessionella teamet: att hantera barn i   

                       skolsvårigheter.                                                        Eva Hjörne             BE 014                                            

1230-1600    Grupparbete – fältstudieuppgift (bilaga 2)                  

Grupp 1  B3332                   Grupp 1  B3337

                      Grupp 2  B3335                  Grupp  2  B3339

                      Grupp 3  B2206                  Grupp  3  B4437

                      Grupp 4  B2207                  Grupp 4   B4407

                      Grupp 5  B3306                  Grupp 5   B

                      Grupp 6  B3307                   Grupp 6   B

                      Grupp 7  B1139

                      Grupp 8  B2218

                      Grupp 9  B2241

 

 Obligatorisk litteratur

Bengtsson, Hans & Svensson, Krister (2006). Ansvar och sekretess i förskola ,skola och fritidshem. Kap 3, 5 och 10-11. Stockholm: Liber

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008). Att platsa i en skola för alla. Kap. 3-8

Jakobsson, Inga-Lill (2002). Diagnos i skolan. En studie av skolsituationer för elever med syndromdiagnos.

SOU 2003.35 För den jag är. Om utbildning och utvecklingsstörning. Delbetänkande av Carlbeck – kommittén.  Kap 7-8, 11.                                      

 

 

Konflikter – relationsarbete – mobbning

I detta moment belyses olika typer av konflikter, dess uppkomst och förlopp samt olika strategier för konflikthantering. Hur man kan kartlägga en konflikt belyses också. Barns relationsarbete i skolan diskuteras och problematiseras liksom mobbningsproblematiken.

 

Ti 27.4

900-1200      Inneslutning och uteslutning – barns relationsarbete i skolan.

                      Marie Wrethander                                                                         BE014

 

 

 

1300-1630    Fältstudieuppgift: meta-analys

                      Grupp 1  B3332             Grupp 1  B2241

                      Grupp 2   B1106            Grupp 2  B3337

                      Grupp 3   B1107            Grupp 3  B3339

                      Grupp 4   B2206            Grupp 4  B4437

                      Grupp 5   B2207            Grupp 5  B4407

                      Grupp 6   B3306            Grupp 6

                      Grupp 7   B3307            Grupp 7

                      Grupp 8   B1139

                      Grupp 9   B2218                                                    

 

On 28.4

900-1200      Interkulturella praktiker                   Kerstin von Brömsen           BE 014

1300-1600    Medling som social fostran              Arja Kostiainen                     BE 014

 

Obligatorisk litteratur

Jordan, Thomas (2006). Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen. Stockholm: Lärarförbundet.

 

 

Mångkultur – identitet – delaktighet

Identitetsutveckling och lärande ur ett mångkulturellt perspektiv är centrala teman i detta moment. Begreppen kultur och interkulturellt förhållningssätt diskuteras och problematiseras. Vanliga missuppfattningar relaterade till personer med en annan kulturbakgrund och funktionsnedsättning behandlas, liksom flyktingkris och trauma.

 

Ti 18.5    

900-1200     Konflikter en del av skolans vardag                         Ilse Hakvoort          BE014

1300-1600   Grupparbete- förebyggande arbete(bilaga 3) Diskussion valbar litteratur.

 

On 19.5

900-1130       Flyktingproblematik                  Anna-Karin Schuller                  BE014        

1230-15.30      ”Sluta gnälla som en liten bebis och va en stor kille nu”

                       Anette Hellman                                                                             BE014

 

Obligatorisk litteratur

Marianne & Persson, Bengt (2003). Barn och unga i riskzonen. Samverkan och förebyggande arbete. Stockholm: Svenska kommunförbundet. 85s.

 

 

Ti 1.6 eller On 2.6

900-1600        Examination och kursvärdering