Yrkesetik i praktiken   http://www.eera-ecer.eu/typo3temp/pics/89083567e0.jpg http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:QHYWeSYSS646sM%3Ahttp://www.bokia.se/jackets/large/50/9789188298850.jpghttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:XKbhj7upJG4j7M%3Ahttp://www.adlibris.com/se/covers/M/9/18/9188298531.jpg

 Kennert Orlenius –SO-lärare, skrivit avhandling, docent i pedagogik i Skövde. Värdepedagogik

·        Den värdefulla praktiken: yrkesetik i pedagogers vardag/Kennert Orlenius, Airi Bigsten

·        Vision - förverkligande - utveckling: lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde/ Kennert Orlenius

·        Värdegrunden - finns den? / Kennert Orlenius

·        Förståelsens paradox: yrkeserfarenhetens betydelse när förskollärare blir grundskollärare/Kennert Orlenius

Vem är svag – vem är stark?

 

Skilda världar –

Då (för 150 år sedan): religion och moral. Som lärare skulle man vara medlem i sv.kyrkan och känd för heder och vandel. Moraliska fostran var knuten till religion. Följa givna regler.  

UNGDOM HAR ALLTID UTGJORT ETT PROBLEM FÖR VUXENVÄRLDEN.

Nu: Ungdomar protesterar, tänker själv, vågar och vill ta eget ansvar…

Läraren i kunskapssamhället: i osäkerhetens tidevarv/Andy Hargreaves

 

Grundläggande värden

·        Respekt för varje människas egenvärde

·        Människolivets okränkbarhet

·        Individens frihet och integritet

·        Jämställdhet mellan kvinnor och män

·        Solidaritet med svaga och utsatta

Att gestalta värden:

Values are reflected in what teachers choose to permit or encourage in the classroom and in the way they respond to children’s contributions to learning, and children learn values from such responses. (Halstead, 1996).

Läraryrket har en väldigt moralisk dimension.

Ungdomar: Vad får mina handlingar för moraliska konsekvenser.

 

Abstrakt nivå             Värden      Abstrakta, eftersträvansvärda ideal; grundläggande principer

Etik                            Värderingar Personliga mer eller mindre reflekterade uppfattningar om vad som är bra/dåligt etc

Konkret nivå               Normer     Uppfattningar om hur man bör handla, (oftast oskrivna föreskrifter); hävd

                                  

 

Etik är moralens teori.

Moralens är etikens praxis i den bästa av världar.

Etik handlar om det personliga ansvarstagandet. Ju sämre etik, desto större behov av juridiken. à  Ju sämre reglerat desto större behov av etiken.

Det praktiska handlandet blir etikens måttstock. Vad har vi för grund för hur vi handlar. Värdera, hantera, prioritera…ha en idé om när och varför vi gör det vi gör. Läroplanen är inte en regelbok som vi kan använda och tillämpa rakt upp och ner.

 

Yrkesetisk kompetens

1.    Förmåga att identifiera den moraliska dimensionen

2.    Att kunna handla ansvarigt

3.    Att kunna kommunicera normer och värden

Omsorgsprincipen

Integritetsprincipen

Autonomiprincipen

Rättviseprincipen

Ärlighetsprincipen

Godhetsprincipen

 

Exempel på värdekonflikter i pedagogens vardag

Skydda och försvara eleven – att skydda och försvara kollegan

Respektera elevens autonomi - att visa lojalitet mot kollegor och deras normer

Skydda elev mot skada – att respektera föräldrars integritet

Omsorgsprincipen (individen) – skolsystemets krav (samhället)

Behovsprincipen – likhetsprincipen

Ärlighetsprincipen – godhetsprincipen

 

”Det bästa man kan omge sig med i arbetslivet är lojala kritiker”.

 

Människans ekonomiska värde

·        Fett som räcker till sju tvålar

·        Järn som räcker till en medelstor spik

·        …..

Människan ska alltid behandlas:

§  Som en person, aldrig bara som en funktion

§  Som mål i sig, inte bara som medel

§  Som subjekt, aldrig bara som objekt