Samtal och etik – Kerstin Marsk

Inför fältstudieuppgift

 

Bra att förbereda sig inför intervjun. Hur ställer vi frågorna, hur bemöter vi dem, vilka frågor ställer vi - kan vi ställa samma frågor som till andra utan funktionsnedsättningar?

Lyssna först på hur den som ska intervjuas talar så att han/hon förstår. Enkelt, tydligt ev. högt, inte för långa och komplicerade frågor. Anpassa vårt språk till deras språknivå så att man möts på en jämlik basis. Känna in på ett intuitivt sätt. Träna på att orka lyssna, att vänta in och inte lägga orden i munnen på den intervjuade. Moraliskt ansvar att jag begränsar vad individen berättar så att inte väldigt privata saker kommer upp. Begränsar också tidsmässigt och tala om varför man intervjuar och vad man ska använda det till. Alla behöver lära sig att svara: ”Nej, jag vill inte svara på det för det är för personligt.” Ska samtalet spelas in, antecknas…?

Samtal:

Ø  I ett perspektiv där man förväntar sig finna dolda resurser, finns en öppenhet som leder till ett möte mellan människor och utvecklar samspel och kommunikation – grundstenar i arbetet.

Ø  I detta perspektiv finns också etiska ställningstaganden, att mötas av respekt, artighet och värdighet från en eller flera personer.

Ø  Att möta ett genuint intresse som person där relationen är det viktigaste (Danielsson & Liljeroth, Vägval och växande).

Ø  Människosyn och etik hänger nära samman. (Att skaffa sig ett etiskt förhållningssätt. Vilken elevsyn har du?).

Ø  Människosyn i praktiken àIdentitet

Ø  Identiteten rymmer starka känslomässiga och ickemedvetna faktorer som inverkar på vårt beteende.

Ø  Jämbördig kommunikation som etisk grund. (Henriksen&Vetlesen , Etik i arbete med människor).

Tips! Sammanfatta vartefter och fråga: Har jag förstått dig rätt?

Resonera om i gruppen:

Om du utgår ifrån etiska ställningstaganden, att mötas av respekt, artighet och värdighet, hur skulle du då vilja inleda samtalet? Hur kan du berätta om ditt syfte med samtalet?

På vilket sätt kan du ge ramar för samtalet? (Till exempel, ge en förförståelse för hur lång tid det kommer att ta, varför du är där, hur du kommer att hantera sånt som ni talar om).

Vad tänker du om din roll som samtalsledare i detta samtal?

Tänk efter på vilket sätt du lyssnar. Ger du tystnaden utrymme?

Hur kan du förbereda dig inför samtalet?

Vilka samtalsämnen är möjliga att föreslå utifrån ett etiskt perspektiv? Kan ett alternativ vara att fråga personen vad han eller hon vill tala om?

Anpassar du dig språkligt till den du talar med?(Så att han eller hon förstår dig?)

Kan du tänka dig att ställa andra frågor till personer med funktionsnedsättningar än till andra personer? Kan du ge exempel på vad som kan skilja i frågor?

Styrs samtalet av dina frågor eller av personens val av samtalsämnen?

När du/ni har diskuterat och tänkt igenom era kommande samtal – pröva på varandra i gruppen. Skriv därefter ner reflektioner.